Program PIT 2012

bezpłatny program

Wypełnia m.in deklaracje pit 28, pit 36, pit 37, pit 38. Łatwo, szybko, program prosty w obsłudze.

Informacje o PIT 8c

Deklaracja PIT-8c dotycząca głównie dochodów uzyskiwanych przez podatnika z giełdy, jest składana do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Jeśli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ostatecznego złożenia deklaracji PIT-8c zostaje przełożony na następujący po ostatnim lutego dzień wolny od pracy.

PIT-8C znajduje zastosowanie w przypadku osiągania przez podatnika dochodów:

- Giełdowych, tj. osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, bądź też z realizacji praw z nich wynikających. Dochody giełdowe to również te dochody, które pochodzą z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, z objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną, albo udziałów i wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny,

- Pochodzących z innych źródeł, np. z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka OFE, alimentów, stypendiów, dotacji, dopłat, subwencji, innych nieodpłatnych świadczeń, ale również pamiętajmy, iż jesteśmy zobowiązani złożyć PIT 8c w przypadku nagród.

Formularz deklaracji PIT-8c musi zostać przekazany zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i do podatnika, którego deklaracja dotyczy.

No comments yet


You must be logged in to post a comment.